หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
Officer Zone
#1392: ขอความกรุณาครูแนะแนว/ผู้ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาบันทึกข้อมูลผู้ประสานงาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความกรุณาครูแนะแนว/ผู้ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาบันทึกข้อมูลผู้ประสานงาน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร และจ่ายค่าตอบแทนสถานศึกษาในการยืนยัน/ตรวจสอบผลการเรียนของผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้

 

1.สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้ประสานงาน 

2.สถานศึกษาดำเนินการยืนยันผลการเรียนให้ผู้สมัคร(ดำเนินการเฉพาะสถานศึกษาที่มีผู้สมัครโควตาพื้นที่อีสาน/ภาคอื่น)ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

 

ทั้งนี้ได้แนบวิธีการในการตรวจสอบ/ยืนยันผลการเรียนของสถานศึกษา และการบันทึกข้อมูลผู้ประสานงาน มาแนบท้ายประกาศนี้ 

 

หมายเหตุ ในกรณีที่สถานศึกษายังไม่ได้รับชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่านในการตรวจสอบ/ยืนยันผลการเรียน สามารถโทรสอบถาม ได้ที่ โทรศัพท์   045-353120    045-353122    045-353223-4  (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
คำแนะนำในการตรวจสอบผลการเรียนและบันทึกข้อมูลผู้ประสานงาน [760.65 KB]
#1382: ข้อมูลผู้สมัครที่ใบสมัครไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อกลับมหาวิทยาลัยโดยด่วนที่สุด (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2559)
No เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ErrType
1 320246 นางสาว ปาณิศา อุตมะ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
2 322109 นางสาว สุดารัตน์ สุขเพิ่ม ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
3 321142 นาย จิรพัฒน์ แซ่โล้ว ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
4 321140 นาย จิรพัฒน์ แซ่โล้ว ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
5 321311 นางสาว อรณี ศรีสุรักษ์ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
6 320748 นางสาว กัญธิมา แก้วนารี ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
7 319940 นางสาว นันทนา นาคย้อย ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
8 319515 นางสาว ธันวา พรมรักษ์ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
9 321689 นางสาว ศุภรดา สายสร้อย ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
10 320145 นางสาว ขนิษฐา หาทรัพย์ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
11 322100 นางสาว วัลลภา โนนตูม ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
12 321173 นางสาว ศิรดา เลิศยะโส ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
13 320102 นางสาว จารุณี สมบูรณ์ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
14 319226 นางสาว รจนา สองสีดา ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
15 319329 นางสาว วงเดือน หารสาร ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
16 322717 นาย รัฐพงศ์ บุริวงศ์ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
17 319237 นางสาว เวนิตา สิ่งไธสง ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
18 321159 นางสาว เสาสุรีย์ พัชนี ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
19 322056 นางสาว มาลัย ทรายทวีป ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
20 320925 นางสาว ณัฐฐา สิงห์เส ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
21 319880 นาย ธนทัต ขันแข็ง ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
22 320518 นาย ธนทัต ขันแข็ง ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
23 322599 นางสาว นงลักษณ์ พุทโธ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
24 320983 นางสาว อัญธิชา บุปผา ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
25 321438 นางสาว ชิดชนก โชคกลาง ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
26 319195 นาย ณัฐดนัย ไชยลือชา ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
27 322691 นาย ธตรฐ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
28 322648 นาย ธตรฐ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
29 320815 นางสาว นัชกร วิลัยพฤกษ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
#1403: ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอประชาสัมพันธ์คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ กำหนดการของการรับสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.entry.ubu.ac.th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โทร 045-353926 หรือ งานรับเข้าศึกษา โทร 045-353120, 045-353122 และ 045-353223

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
รายละเอียดคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือก [398.50 KB]
#1389: คําแนะนําในการตรวจสอบขอมูลผูสมัคร กรณีไมไดสั่งพิมพใบชําระเงิน หรือตองการพิมพใบสมัคร คัดเลือกฯ 2560

 

กรุณาอ่าน!!! คําแนะนําในการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร กรณีไม่ได้สั่งพิมพ์

 

ใบชําระเงิน หรือต้องการพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกฯ 2560 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
คําแนะนําในการตรวจสอบข้อมูลผู่้สมัครฯ [389.01 KB]
#1390: ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร โควตาพื้นที่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรง โควตาพื้นที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จากเดิมรับแผนการเรียน วิทย์-คณิต แก้ไขเป็น วิทย์-คณิต และแผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงฯ [45.75 KB]
ประกาศรับสมัครโควตาพื้นที่ [804.31 KB]
#1369: ประกาศรับสมัคร โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง  30 กันยายน พ.ศ. 2559 จำนวน 2,220 คน 


ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
คำแนะนำการสมัคร [1.41 MB]
ประกาศรับสมัครฯ [804.31 KB]
Date : Sep'25 2016   07:12:06
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.226.110.143
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.