หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1534: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาพื้นที่อีสาน คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

สิ่งที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องปฏิบัติ (ตามลำดับ)

1. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์(ศึกษาจากคำแนะนำ) 

2. บันทึกทะเบียนประวัติที่เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา หรือติดต่อบันทึกได้ที่งานรับเข้าศึกษา

3. รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่งานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ประกาศพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [92.29 KB]
คำแนะนำสำหรับผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ศึกษา [694.38 KB]
#1537: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการผลิตเภสัช คณะเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

สิ่งที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องปฏิบัติ (ตามลำดับ)

1. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์(ศึกษาจากคำแนะนำ) 

2. บันทึกทะเบียนประวัติที่เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา หรือติดต่อบันทึกได้ที่งานรับเข้าศึกษา

3. รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่งานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ประกาศพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [51.65 KB]
คำแนะนำสำหรับผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ศึกษา [694.38 KB]
#1536: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

สิ่งที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องปฏิบัติ (ตามลำดับ)

1. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์(ศึกษาจากคำแนะนำ) 

2. บันทึกทะเบียนประวัติที่เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา หรือติดต่อบันทึกได้ที่งานรับเข้าศึกษา

3. รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่งานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [37.53 KB]
รายชื่อโควตาภาคอีสาน [30.49 KB]
รายชื่อโควตาภาคอื่น [29.80 KB]
คำแนะนำสำหรับผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ศึกษา [694.38 KB]
#1526: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา  ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 230 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 3 - 8 สิงหาคม  พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353223-4 , 045-353120 - 2

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ประกาศรับสมัครฯ [236.63 KB]
คำแนะนำการสมัคร [1.40 MB]
#1517: โครงการแนะนำหลักสูตรและวิธีการรับเข้าศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการแนะนำหลักสูตรและวิธีการรับเข้าศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร และจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีวัน เวลา และกำหนดการ ดังนี้

 

 

 

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
กำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา [165.09 KB]
Date : Aug'21 2017   03:57:44
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.80.41.172
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.