หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
Officer Zone
#1392: ขอความกรุณาครูแนะแนวผ/ผู้ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาบันทึกข้อมูลผู้ประสานงาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความกรุณาครูแนะแนว/ผู้ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาบันทึกข้อมูลผู้ประสานงาน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร และจ่ายค่าตอบแทนสถานศึกษาในการยืนยัน/ตรวจสอบผลการเรียนของผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้

 

1.สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 6 กันยายน 2559

2.สถานศึกษาดำเนินการยืนยันผลการเรียนให้ผู้สมัคร(ดำเนินการเฉพาะสถานศึกษาที่มีผู้สมัครโควตาพื้นที่อีสาน/ภาคอื่น)ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

 

ทั้งนี้ได้แนบวิธีการในการตรวจสอบ/ยืนยันผลการเรียนของสถานศึกษา และการบันทึกข้อมูลผู้ประสานงาน มาแนบท้ายประกาศนี้ 

 

หมายเหตุ ในกรณีที่สถานศึกษายังไม่ได้รับชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่านในการตรวจสอบ/ยืนยันผลการเรียน สามารถโทรสอบถาม ได้ที่ โทรศัพท์   045-353120    045-353122    045-353223-4  (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
คำแนะนำในการตรวจสอบผลการเรียนและบันทึกข้อมูลผู้ประสานงาน [760.65 KB]
#1382: ข้อมูลผู้สมัครที่ใบสมัครไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อกลับมหาวิทยาลัยโดยด่วนที่สุด (ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559)
No เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ErrType
1 307296 นางสาว ปภาวดี แก้วกลึงกลม ไม่ได้เลือกโควตา / คณะ /สาขา
2 313807 นางสาว ฐิตินันท์ จันทะสี ไม่ได้เลือกโควตา / คณะ /สาขา
3 312925 นางสาว สิริยากร อ่อนเฉวียง ไม่ได้เลือกโควตา / คณะ /สาขา
4 308023 นางสาว นันทิตา ศรีสุทโธ ไม่ได้เลือกโควตา / คณะ /สาขา
5 318091 นาย พสธร ทาระเวทย์ ไม่ได้เลือกโควตา / คณะ /สาขา
6 316188 นางสาว ฐิติยาภรณ์ จันทรลุทิน ไม่ได้เลือกโควตา / คณะ /สาขา
7 314312 นางสาว ศิโรธร เหมือนเหลา ไม่ได้เลือกโควตา / คณะ /สาขา
8 317638 นางสาว พรทิพย์ ชูญาติ ไม่ได้เลือกโควตา / คณะ /สาขา
9 313806 นางสาว ฐิตินันท์ จันทะสี ไม่ได้เลือกโควตา / คณะ /สาขา
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
#1389: คําแนะนําในการตรวจสอบขอมูลผูสมัคร กรณีไมไดสั่งพิมพใบชําระเงิน หรือตองการพิมพใบสมัคร คัดเลือกฯ 2560

 

กรุณาอ่าน!!! คําแนะนําในการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร กรณีไม่ได้สั่งพิมพ์

 

ใบชําระเงิน หรือต้องการพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกฯ 2560 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
คําแนะนําในการตรวจสอบข้อมูลผู่้สมัครฯ [389.01 KB]
#1390: ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร โควตาพื้นที่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรง โควตาพื้นที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จากเดิมรับแผนการเรียน วิทย์-คณิต แก้ไขเป็น วิทย์-คณิต และแผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงฯ [45.75 KB]
ประกาศรับสมัครโควตาพื้นที่ [804.31 KB]
Date : Aug'31 2016   00:09:40
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.196.56.149
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.