หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1448: ประกาศรับสมัคร โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศษสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560 จำนวน 30 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353223-4 , 045-353120 - 2

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
ประกาศรับสมัคร โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560 [2.28 MB]
#1447: ประกาศรับสมัคร โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 70 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 17 เมษายน ถึง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
ประกาศรับสมัครฯ [1.37 MB]
#1422: ประกาศรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

**หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติมายังมหาวิทยาลัย โดยมี 2 วิธิ ดังนี้

1.นำส่งชุดเอกสารทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559)                    

   2.นำส่งเอกสารด้วยตนเองภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (โปรดนำส่งในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครฯ [762.75 KB]
ตัวอย่างเอกสารใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา) [80.91 KB]
ตัวอย่างเอกสารใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา) [92.82 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1439: Ubon Ratchathani University invites international students to make an Application for academic year 2017

   Ubon Ratchathani University invites international students to make an Application for academic year 2017.There are 216 positions available.Submit your application with required document either in person at the of International Relations,Ubon Ratchathani University or by email on intercoop@ubu.ac.th. form can be download at www.ubu.ac.th/en Application is tobe made between 15 NOV. 2016 to 20 FEB. 2017

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
Ubon Ratchathani University Announcement [214.99 KB]
#1438: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 216 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ubu.ac.th/en หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
ประกาศรับสมัครฯ [247.05 KB]
#1389: คําแนะนําในการตรวจสอบขอมูลผูสมัคร กรณีไมไดสั่งพิมพใบชําระเงิน หรือตองการพิมพใบสมัคร คัดเลือกฯ 2560

 

คําแนะนําในการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้สั่งพิมพ์

ใบชําระเงิน หรือผู้สมัครต้องการพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกฯ 2560 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
คําแนะนําในการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครฯ [389.01 KB]
#1432: ประกาศรับสมัคร โควตาพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
เอกสารประกาศรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 [531.28 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1425: ประกาศรับสมัคร โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน1,369 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ผ่านทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th ในวันที่ 1 พฤสจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
เอกสารประกาศรับสมัคร โควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2560 [1.08 MB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1421: ประกาศรับสมัคร โควตารับตรงทั่วไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง : ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง : ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครฯ [420.85 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
Date : Jan'24 2017   13:57:54
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.147.244.185
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.