หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1505: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ [501.94 KB]
#1508: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2 ) ปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
คณะเกษตรศาสตร์ ใช้คะแนน gatpat [88.56 KB]
คณะเกษตรศาสตร์ ใช้คะแนน ผลการเรียน [111.46 KB]
คณะบริหารศาสตร์ [434.24 KB]
คณะศิลปศาสตร์ [253.10 KB]
คณะวิทยาศาสตร์ [251.65 KB]
คณะนิติศาสตร์ [139.85 KB]
คณะรัฐศาสตร์ [174.83 KB]
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ [65.92 KB]
ประกาศมหาวิทยาลัย [35.53 KB]
กำหนดการคณะเกษตรศาสตร์ [48.60 KB]
กำหนดการคณะนิติศาสตร์ [25.58 KB]
กำหนดการคณะบริหารศาสตร์ [40.57 KB]
กำหนดการคณะรัฐศาสตร์ [29.81 KB]
กำหนดการคณะวิทยาศาสตร์ [71.42 KB]
กำหนดการคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [147.59 KB]
กำหนดการคณะศิลปศาสตร์ [157.95 KB]
ใบตรวจร่างกาย [52.20 KB]
#1507: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560(ครั้งที่ 2)
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาช [286.44 KB]
#1502: ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [203.36 KB]
#1501: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ และกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัว ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้แล้วถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ปี 2560 [216.78 KB]
รายชื่อคณะเกษตรศาสตร์ [144.75 KB]
รายชื่อคณะนิติศาสตร์ [134.65 KB]
รายชื่อคณะบริหารศาสตร์ [133.88 KB]
รายชื่อคณะเภสัชศาสตร์ [103.28 KB]
รายชื่อคณะรัฐศาสตร์ [113.33 KB]
รายชื่อคณะวิทยาศาสตร์ [172.58 KB]
รายชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ [174.19 KB]
รายชื่อคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [102.29 KB]
รายชื่อคณะศิลปศาสตร์ [172.21 KB]
รายชื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [115.55 KB]
#1492: ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,440 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353223-4 , 045-353120 - 2

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [489.52 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [485.05 KB]
#1486: ประกาศการบันทึกทะเบียนประวัติในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาใหม่โปรดปฏิบัติตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถบันทึกทะเบียนประวัติได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น

 

**หมายเหตุ 1. การกรอกผลการเรียนในใบรายงานตัวใช้ผลการเรียน 6 ภาค ที่จบการศึกษาแล้วเท่านั้น (และไม่รวมโอเน็ต)

                 2. หากกรอกข้อมูลในใบรายงานตัวผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ในวันรายงานตัวเท่านั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลในใบรายงานตัวให้ถูกต้องก่อนลงมือบันทึก 

                 3. ในวันรายงานตัว ไม่ได้มีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง 

                 4. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เช็มขัด เข็มกลัด เนคไท ฯลฯ สามารถดำเนินการซื้อได้ที่สำนักงานทรัพย์สินฯ หรือโรงอาหารกลาง 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-0087066

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ 2560 [1.33 MB]
Date : Jun'28 2017   14:10:12
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.92.133.186
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.