Icon

เรียนล่วงหน้าแล้วได้อะไร

นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2564

1. นักเรียนที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสามารถยื่นคำร้องในปีแรกเพื่อขอใช้ผลการเรียนเทียบโอนหน่วยกิต หากได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

2. นักเรียนที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้าที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเรียนมหาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี จากหลักสูตรปกติ 4 ปี ลดเหลือ 3 ปี

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ผลการเรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิต

สมัครเข้าศึกษาต่อ

นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า

1. นักเรียนที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสามารถยื่นคำร้องในปีแรกเพื่อขอใช้ผลการเรียนเทียบโอนหน่วยกิต หากได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

2. นักเรียนที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้าที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเรียนมหาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี จากหลักสูตรปกติ 4 ปี ลดเหลือ 1 ปี

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า

ผลการเรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิต

สมัครเข้าศึกษาต่อ

บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

1. ผู้ที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสามารถยื่นคำร้องในปีแรกเพื่อขอใช้ผลการเรียนเทียบโอนหน่วยกิต หากได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

2. ผู้ที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้าที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเรียนมหาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี จากหลักสูตรปกติ 4 ปี ลดเหลือ 1 ปี

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ผลการเรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิต

สมัครเข้าศึกษาต่อ

บุคคลทั่วไป (วุฒิไม่จำกัด เรียนรู้ตลอดชีวิต)

1. ผู้ที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสามารถยื่นคำร้องในปีแรกเพื่อขอใช้ผลการเรียนเทียบโอนหน่วยกิต หากได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

2. ผู้ที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้าที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเรียนมหาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี จากหลักสูตรปกติ 4 ปี ลดเหลือ 1 ปี

บุคคลทั่วไป วุฒิไม่จำกัด

ผลการเรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิต

สมัครเข้าศึกษาต่อ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

Entry UBU

งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทปอ.

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

สทศ.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

TCAS

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา