หน้าหลัก / อัตราค่าธรรมเนียม

1. สมัครผ่านเว็บไซต์

2. การชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท โดยชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ภายในระยะเวลากำหนดไว้ในปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือก

จำนวนหน่วยกิต
อัตราค่าธรรมเนียม
ตั้งแต่ 0-3 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาละ 3,500 บาท
ตั้งแต่ 4-6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
ตั้งแต่ 7-9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาละ 6,500 บาท
ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไป
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราสำหรับนักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิต
อัตราค่าธรรมเนียม
ตั้งแต่ 0-3 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
ตั้งแต่ 4-6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
ตั้งแต่ 7-9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไป
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราสำหรับนักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิต
อัตราค่าธรรมเนียม
ตั้งแต่ 0-3 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาละ 3,500 บาท
ตั้งแต่ 4-6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
ตั้งแต่ 7-9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาละ 6,500 บาท
ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไป
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราสำหรับนักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี
Font Awesome 5 Icons