หน้าหลัก / กำหนดการสอบ

ค้นหา

รหัสวิชา
คณะ
ชื่อวิชา
กลางภาค
ปลายภาค
ประกาศผลการเรียน
1101101
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา 1
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1101103
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา 2
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1102104
วิทยาศาสตร์
เคมีทั่วไป
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1103123
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1103124
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1104126
วิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 1
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1104127
วิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 2
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1100111
วิทยาศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักประดิษฐ์
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1145001
วิทยาศาสตร์
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1145006
วิทยาศาสตร์
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1200511
เกษตรศาสตร์
การผลิตและอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1200111
เกษตรศาสตร์
การเกษตรเบื้องต้น 1
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1200112
เกษตรศาสตร์
การเกษตรเบื้องต้น 2
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1200472
เกษตรศาสตร์
หลักการส่งเสริมการเกษตร
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1213453
เกษตรศาสตร์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1213454
เกษตรศาสตร์
การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพื่องานด้านการเกษตร
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1213462
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเบื้องต้น
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1213463
เกษตรศาสตร์
เกษตรแม่นยำสูง
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1213461
เกษตรศาสตร์
คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1421102
ศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 1
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1421103
ศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 2
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1449100
ศิลปศาสตร์
มนุษย์กับการท่องเที่ยว
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1406112
ศิลปศาสตร์
สุนทรียภาพกับความสุข
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1411101
ศิลปศาสตร์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1441100
ศิลปศาสตร์
มนุษย์กับสังคม
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1442100
ศิลปศาสตร์
วัฒนธรรมร่วมสมัย
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1445100
ศิลปศาสตร์
พลวัตสังคมไทย
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1703110
บริหารศาสตร์
ทักษะการเงินในชีวิตประจำวัน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1708200
บริหารศาสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1700100
บริหารศาสตร์
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1700104
บริหารศาสตร์
การเป็นผู้ประกอบการ
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1700202
บริหารศาสตร์
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1702201
บริหารศาสตร์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1701480
บริหารศาสตร์
วิจัยธุรกิจ
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
1702210
บริหารศาสตร์
หลักการตลาด
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
2001107
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
2001114
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
องค์ประกอบศิลป์
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
2001181
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบจากเศษวัสดุ
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
2001101
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การวาดเส้นพื้นฐาน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
2001116
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
2300111
รัฐศาสตร์
สันติวิธีในสังคม
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
2300114
รัฐศาสตร์
พลเมืองศึกษา
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
2301101
รัฐศาสตร์
การเมืองและการปกครองของไทย
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
2301104
รัฐศาสตร์
การปกครองท้องถิ่นเบื้องต้น
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
2302101
รัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
2303101
รัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามที่กำหนดในแผนการสอน
ตามประกาศกำหนด
Font Awesome 5 Icons