หน้าหลัก / รายวิชาที่เปิดสอน

ค้นหา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
คณะ
ภาคเรียนที่ 1 / 2563
ภาคเรียนที่ 2 / 2563
ชีววิทยา 1
วิทยาศาสตร์
-
/
ชีววิทยา 2
วิทยาศาสตร์
-
/
เคมีทั่วไป
วิทยาศาสตร์
/
-
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
วิทยาศาสตร์
-
/
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
วิทยาศาสตร์
/
-
แคลคูลัส 1
วิทยาศาสตร์
/
/
แคลคูลัส 2
วิทยาศาสตร์
/
/
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์
-
/
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
วิทยาศาสตร์
/
-
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
วิทยาศาสตร์
-
/
การผลิตและอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
เกษตรศาสตร์
/
/
การเกษตรเบื้องต้น 1
เกษตรศาสตร์
/
-
การเกษตรเบื้องต้น 2
เกษตรศาสตร์
-
/
หลักการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรศาสตร์
/
/
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร
เกษตรศาสตร์
/
-
การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพื่องานด้านการเกษตร
เกษตรศาสตร์
-
/
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเบื้องต้น
เกษตรศาสตร์
/
-
เกษตรแม่นยำสูง
เกษตรศาสตร์
-
/
คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร
เกษตรศาสตร์
-
/
ภาษาอังกฤษ 1
ศิลปศาสตร์
-
/
ภาษาอังกฤษ 2
ศิลปศาสตร์
-
/
มนุษย์กับการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตร์
-
/
สุนทรียภาพกับความสุข
ศิลปศาสตร์
-
/
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศิลปศาสตร์
-
/
มนุษย์กับสังคม
ศิลปศาสตร์
-
/
วัฒนธรรมร่วมสมัย
ศิลปศาสตร์
-
/
พลวัตสังคมไทย
ศิลปศาสตร์
-
/
ทักษะการเงินในชีวิตประจำวัน
บริหารศาสตร์
-
/
เศรษฐกิจพอเพียง
บริหารศาสตร์
-
/
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
บริหารศาสตร์
-
/
การเป็นผู้ประกอบการ
บริหารศาสตร์
-
/
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1
บริหารศาสตร์
-
/
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
บริหารศาสตร์
-
/
วิจัยธุรกิจ
บริหารศาสตร์
-
/
หลักการตลาด
บริหารศาสตร์
-
/
ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
-
/
องค์ประกอบศิลป์
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
/
-
การออกแบบจากเศษวัสดุ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
-
/
การวาดเส้นพื้นฐาน
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
-
/
พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
/
-
สันติวิธีในสังคม
รัฐศาสตร์
/
/
พลเมืองศึกษา
รัฐศาสตร์
/
/
การเมืองและการปกครองของไทย
รัฐศาสตร์
/
/
การปกครองท้องถิ่นเบื้องต้น
รัฐศาสตร์
/
-
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รัฐศาสตร์
/
/
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
/
/
Font Awesome 5 Icons