ขั้นตอนการสมัคร

อัตราค่าธรรมเนียม

รายวิชาที่เปิดสอน

กำหนดการสอบ

ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
ตามคณะ/หลักสูตร

ค้นคว้าหาตัวเอง
ก่อนเลือกเรียนหลักสูตร

ผู้ที่มีความสนใจและประสงค์จะลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในรายวิชาหรือชุดวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรเพื่อเตรียมตัว

เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ Pre-degree ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

4. ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก

เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2563

1. นักเรียนที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสามารถยื่นคำร้องในปีแรกเพื่อขอใช้ผลการเรียนเทียบโอนหน่วยกิต หากได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

2. นักเรียนที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้าที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเรียนมหาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี จากหลักสูตรปกติ 4 ปี ลดเหลือ 3 ปี

นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า

1. นักเรียนที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสามารถยื่นคำร้องในปีแรกเพื่อขอใช้ผลการเรียนเทียบโอนหน่วยกิต หากได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

2. นักเรียนที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้าที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเรียนมหาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี จากหลักสูตรปกติ 4 ปี ลดเหลือ 1 ปี

บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

1. ผู้ที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสามารถยื่นคำร้องในปีแรกเพื่อขอใช้ผลการเรียนเทียบโอนหน่วยกิต หากได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

2. ผู้ที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้าที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเรียนมหาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี จากหลักสูตรปกติ 4 ปี ลดเหลือ 1 ปี

บุคคลทั่วไป (วุฒิไม่จำกัด เรียนรู้ตลอดชีวิต)

1. ผู้ที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสามารถยื่นคำร้องในปีแรกเพื่อขอใช้ผลการเรียนเทียบโอนหน่วยกิต หากได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

2. ผู้ที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้าที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเรียนมหาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี จากหลักสูตรปกติ 4 ปี ลดเหลือ 1 ปี

Font Awesome 5 Icons