คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • โรงพยาบาล
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรการตลาด
 • เภสัชกรการบริหารงานวิจัยทางคลินิก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • พยาบาลวิชาชีพ
 • พยาบาลประจำโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน
 • อาจารย์สอนวิชาชีพพยาบาล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 • แพทย์ในระบบราชการ
 • แพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน
 • นักวิจัย หรือนักวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ในภาคเอกชน เช่น ISO 14000, ISO 17025 เป็นต้น
 • นักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรสาธารณาสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข
 • นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • นักวิชาการสาธารณสุขหรือนักวิจัยในหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับองค์การระหว่างประเทศ
 • อาจารย์
Font Awesome 5 Icons