หน้าหลัก / ค้นคว้าหาตัวเองก่อนเลือกเรียนหลักสูตร /กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
 • สถาบันวิจัยทางสังคม รวมถึงสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร

 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
 • พนักงานฝ่ายส่งออกและนำเข้า
 • พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
 • นักแปล ล่าม
 • นักเขียน
 • เลขานุการ
 • พนักงานต้อนรับ
 • ครู/อาจารย์สอนภาษาจีน
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
 • มัคคุเทศก์ภาษาจีน
 • ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

 • เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น งานโต้ตอบ จดหมายทางธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับ เป็นต้น
 • ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนงานในแขนงอื่นๆ
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
 • สถาบันวิจัยทางสังคม รวมถึงสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร

 • งานด้านบริหารธุรกิจ เช่น พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานฝ่ายจัดการประชุม เลขานุการ พนักงานส่งเสริมการขาย พนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ เป็นต้น
 • งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น พนักงานประจำกองบรรณาธิการ บรรณาธิกร พนักงานพิสูจน์อักษร เป็นต้น
 • งานด้านสื่อสารมวลชน เช่น นักข่าว ผู้ประกาศพิธีกร นักเขียนบทละครวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น
 • งานพัฒนาบุคคล เช่น พนักงานฝ่ายฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น
 • งานด้านการสอน เช่น ครูภาษาไทย ผู้สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ นักวิชาการ เป็นต้น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

 • ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต ฯลฯ
 • ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
 • ล่าม นักแปลภาษาญี่ปุ่น
 • เลขานุการ ผู้ประสานงาน ผู้แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น
 • อาชีพในหน่วยงานหรือบริษัทซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

 • ครู อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักแปล ล่าม ฯลฯ
 • อาชีพด้านสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ
 • อุตสหากรรมการบริการ การท่องเที่ยว โรงแรม ล่ามภาษา งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 • นักเขียน กวี นักเขียนบทภาพยนตร์ ฯลฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว

 • มัคคุเทศก์
 • ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • นักการขายและการตลาดด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานต้อนรับในอุตสาหกรรมการบริการ
 • นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์

 • นักโฆษณา
 • นักประชาสัมพันธ์
 • ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์
 • กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ ผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์

คณะบริหารศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ

 • ผู้ประกอบการ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • นักเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

 • นักการตลาด
 • นักการตลาดดิจิทัล
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานลูกค้า(AE)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • นักจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)
 • นักวิจัยตลาดหรือนักวิเคราะห์การตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของรัฐและเอกชน
 • ผู้อำนวยการสายการเงิน
 • นักวางแผนการเงิน
 • นักวิเคราะห์โครงการ
 • นักวิเคราะห์สินเชื่อ
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • นักวิเคราะห์สินเชื่อ
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • พนักงานธนาคาร
 • ผู้ประกอบการนักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน
 • ที่ปรึกษาการลงทุน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรม

 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
 • พนักงานฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ในโรงแรม
 • พ่อครัว
 • พนักงานผสมเครื่องดื่ม
 • Wedding Organizer

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 • ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า
 • ที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศ
 • ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดซื้อระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • ผู้ประสานงานทางด้านการค้าและการลงทุน
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน
 • ผู้ประกอบการอิสระ
 • Flight attendant

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี

 • ผู้ทำบัญชี/พนักงานบัญชี/นักวิชาการบัญชี
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ผู้ตรวจสอบภายในระดับประเทศ (CPIAT) หรือ (CIA) ในระดับสากล
 • ผู้อำนวยการสายการเงิน (Chief Financial Officer)
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
 • ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

 • ผู้พิพากษา
 • พนักงานอัยการ
 • นิติกร
 • ตำรวจ
 • อาจารย์
 • ทหาร
 • ปลัดอำเภอ
 • ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • อนุญาโตตุลาการ
 • เจ้าพนักงานบังคับคดี
 • เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
 • เจ้าพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
 • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 • เจ้าพนักงานที่ดิน
 • เจ้าพนักงานคดีปกครอง
 • นักวิจัยทางกฎหมาย
 • งานวุฒิปริญญาตรีต่าง ๆ อาทิ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่บุคคล ฯลฯ

คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง

 • นายกเทศมนตรี
 • สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้าราชการการเมือง
 • ปลัดเทศบาล/อำเภอ/จังหวัด/กระทรวง
 • ผู้อำนวยการเขต
 • นักพัฒนาชุมชน
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • นักการทูต
 • เลขานุการ
 • นักปกครอง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 • นักวิเคราะห์ระบบงาน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • เลขานุการบริหาร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่ปนะสานงาน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักวิเคราะห์โครงการ
 • นักวิชาการศึกษา
Font Awesome 5 Icons