หน้าหลัก / ค้นคว้าหาตัวเองก่อนเลือกเรียนหลักสูตร /กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 • นักวิเคราะห์คุณภาพ
 • เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลองค์กรเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • นักตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • ผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ผู้เชี่ยวชาญในกองพิสูจน์หลักฐาน
 • โรงงานอุตสาหกรรม เช่น นักเคมีในโรงงานอาหาร โรงงานปุ๋ย หรือโรงงานยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟแวร์

 • ครู/อาจารย์
 • นักคอมพิวเตอร์
 • ผู้เขียนโปรแกรม/โปรแกรมเมอร์
 • นักวิเคราะห์ระบบข้อมูล
 • ที่ปรึกษาทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
 • ผู้ออกแบบและโปรแกรมระบบกราฟิกหรืออนิเมชั่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักสารสนเทศ
 • ผู้ดูและระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักคณิตศาสตร์
 • นักวางแผนการผลิตในโรงงานต่างๆ
 • นักวิเคราะห์การเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และธนาคาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัยทางด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • นักวิชาการด้านอาชีวอนามัย
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 • นักวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 • พนักงานบริษัทเอกชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • ผู้ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
 • นักวิชาการ/นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • นักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (จป.)
 • นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมให้สายการบิน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิทยาศาสตร์
 • นักวิจัยและพัฒนา
 • ผู้ควบคุมดูแลการผลิตในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

คณะเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์

วิชาเอกสัตวศาสตร์

 • กรมปศุสัตว์
 • กระทรวงเกษตรแสะสหกรณ์
 • ธุรกิจอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์
 • คลินิกรักษาสัตว์

วิชาเอกพืชไร่

 • นักพัฒนาอาชีพการเกษตร
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและผลิตเมล็ดพันธุ์

วิชาเอกพืชสวน

 • นักวิชาการหรือนักวิจัยประจำสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
 • สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางเกษตร
 • สำนักวิชาการป่าไม้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

วิชาเอกประมง

 • กรมประมง
 • บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม
 • บริษัทจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • บริษัทร่วมทุนทำประมงระหว่างประเทศ
 • บริษัทเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • นักวิชาการ
 • ผู้แทนขายและให้บริการด้านเทคนิคสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
 • นักโภชนาการ
 • นักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันค้นคว้าและวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • ผู้ประกอบการอิสระด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาการออกแบบ

วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์

วิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

 • นักออกแบบในระบบอุตสาหกรรม
 • ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นักวิชาการด้านการออกแบบ
 • นักวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบ
 • ช่างศิลป์
 • นิเทศศิลป์
 • ครูศิลปะ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • งานสถาปนิก
 • นักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
 • นักออกแบบตกแต่งภายใน
 • นักออกแบบและอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม
 • นักออกแบบอิสระ
 • อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 • วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง ในอาคาร ฯลฯ
 • วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบทางเครื่องกลในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิศวกรวางโครงการ/บริหารโครงการ
 • วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกลและออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก
 • นักวิจัย นักฝึกอบรม อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชน ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลของหน่วยงานราชการหรือเอกชน
 • ผู้จัดการโรงงานที่ดูแลในเรื่องของวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • นักพัฒนาวางแผนพัฒนา-ควบคุม
 • วิศวกรการผลิต
 • วิศวกรรักษาความปลอดภัย
 • วิศวกรทางด้านการบำรุงรักษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านกระบวนการผลิต
 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านการออกแบบและควบคุมกระบวนการ
 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านความปลอดภัย
 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เจ้าของกิจการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

 • วิศวกรโยธา
 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
 • วิศวกรประมาณราคา
 • อาจารย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรโรงงาน
 • ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 • วิศวกรที่ปรึกษา
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรออกแบบ
 • ผู้รับเหมางานระบบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ระบบระบายน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ และดิน
 • ปรึกษาด้านระบบ ISO 14000 เป็นต้น
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ผู้ควบคุมระบบบำบัดของเสีย
 • วางแผนและออกแบบระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปา
 • การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ควบคุมการก่อสร้างติดตั้งระบบจ่ายน้ำประปา
Font Awesome 5 Icons