คณะวิทยาศาสตร์


1. หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

เนื้อหารายละเอียดในหลักสูตรที่เปิดสอน

ระยะเวลาในการศึกษาตลอดจนจบหลักสูตร


2. แนวทางในการประกอบอาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอนเมื่อเรียนจบแล้ว

สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง


3. วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร

วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่ผู้เรียนสอนใจ

และหน่วยกิตต่อรายวิชา


4. วีดีโอแนะนำหลักสูตร

วิดีโอแนะนำหลักสูตรแต่ละสาขา

Font Awesome 5 Icons