หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1519: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 3 ) ปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ [31.85 KB]
รายชื่อคณะวิทยาศาสตร์ [123.96 KB]
รายชื่อคณะศิลปศาสตร์ [137.22 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ [170.26 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะศิลปศาสตร์ [139.29 KB]
ใบรับรองแพทย์ [52.13 KB]
#1517: โครงการแนะนำหลักสูตรและวิธีการรับเข้าศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการแนะนำหลักสูตรและวิธีการรับเข้าศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร และจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีวัน เวลา และกำหนดการ ดังนี้

 

 

 

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
กำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา [165.09 KB]
#1520: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 4 ) ปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าะสอบสัมภาษณ์ [33.77 KB]
รายขื่อคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [60.28 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คระศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [153.05 KB]
ใบรับรองแพทย์ [52.13 KB]
#1518: ประกาศรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ขอให้ผู้มีที่สิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ หากพ้นกำหนดนี้แล้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล หมายเลขโทรศัพท์ 045-353117 และ 045-353118

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 [1.59 MB]
#1513: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560(ครั้งที่ 2)

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฎาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [42.72 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ [38.32 KB]
คำแนะนำสำหรับผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ศึกษา [694.38 KB]
#1514: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผ่านส่วนกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

** หมายเหตุ หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใส่วัน เดือน ปีเกิด เป็น "วันที่ 10 ก.ค. 2560 "  แทน **

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
คำแนะนำสำหรับผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ศึกษา [694.38 KB]
คณะเกษตรศาสตร์ [42.89 KB]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ [109.49 KB]
คณะศิลปศาสตร์ [195.55 KB]
คณะเภสัชศาสตร์ [42.78 KB]
คณะบริหารศาสตร์ [147.80 KB]
คณะรัฐศาสตร์ [58.00 KB]
คณะนิติศาสตร์ [61.56 KB]
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [14.94 KB]
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [52.50 KB]
คณะวิทยาศาสตร์ [377.37 KB]
#1512: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฎาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [35.41 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ [129.28 KB]
คำแนะนำสำหรับผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ศึกษา [694.38 KB]
#1510: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฎาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [33.38 KB]
คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ใช้ GPAX,GPA ในการคัดเลือก [54.50 KB]
คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ใช้คะแนน GATPAT ในการคัดเลือก [14.58 KB]
คณะวิทยาศาสตร์ [104.63 KB]
คณะศิลปศาสตร์ [114.03 KB]
คณะบริหารศาสตร์ [234.60 KB]
คณะนิติศาสตร์ [65.10 KB]
คณะรัฐศาสตร์ [94.71 KB]
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ใช้คะแนน GATPAT ในการคัดเลือก [14.58 KB]
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ใช้คะแนน Gpax,GPA ในการคัดเลือก [16.76 KB]
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [694.38 KB]
#1511: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาฯ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา  ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 240 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353223-4 , 045-353120 - 2

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2560 [213.39 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1502: ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [203.36 KB]
#1501: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ และกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัว ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้แล้วถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ปี 2560 [216.78 KB]
รายชื่อคณะเกษตรศาสตร์ [144.75 KB]
รายชื่อคณะนิติศาสตร์ [134.65 KB]
รายชื่อคณะบริหารศาสตร์ [133.88 KB]
รายชื่อคณะเภสัชศาสตร์ [103.28 KB]
รายชื่อคณะรัฐศาสตร์ [113.33 KB]
รายชื่อคณะวิทยาศาสตร์ [172.58 KB]
รายชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ [174.19 KB]
รายชื่อคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [102.29 KB]
รายชื่อคณะศิลปศาสตร์ [172.21 KB]
รายชื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [115.55 KB]
Date : Jul'23 2017   23:29:43
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.166.136.90
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.