1. อ่านคำแนะนำการสมัคร

ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ใช่มั้ย??


2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบรับสมัครเข้ามหาวิทยาอุบลราชธานี ใช่มั้ย??

3. เข้าระบบรับสมัครและกรอกใบสมัคร

ลงทะเบียนในระบบรับสมัครของมหาวิทยาอุบลราชธานีแล้ว สมัครเลย!!

4. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร

เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร และสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อควรระวัง

1. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

2. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสมัคร

3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ยืนยันการสมัคร] เพราะเมื่อท่านยืนยันการสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป หรือ Browser อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox ในการสมัคร**
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบ TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรอง และมีสิทธิ์เข้าศึกษา วิธีรับตรงรอบโควตา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มใช้คะแนนทดสอบสมรรถนะมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรอง และมีสิทธิ์เข้าศึกษา วิธีรับตรงรอบโควตา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มใช้คะแนนทดสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วิธีรับตรงรอบโควตา คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่มใช้คะแนนทดสอบ gat pat ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วิธีรับตรงรอบโควตา กลุ่มใช้คะแนนทดสอบสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (เฉพาะ คณะพยาบาลศาสตร์)ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วิธีรับตรงรอบโควตา คณะเภสัชศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ กลุ่มใช้คะแนนทดสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้แจ้งจำนงเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) กลุ่มที่ใช้คะแนนสมรรถนะ มข. ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้แจ้งจำนงเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564

แนะนำการสมัครใช้งานระบบ

แนะนำการชำระเงิน การตรวจสอบสิทธิ์และการยืนยันสิทธ์

ค้นคว้าหาตัวเองก่อนเลือกเรียนหลักสูตร (คลิกเพื่อศึกษา)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • โรงพยาบาล
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรการตลาด
 • เภสัชกรการบริหารงานวิจัยทางคลินิก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • พยาบาลวิชาชีพ
 • พยาบาลประจำโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน
 • อาจารย์สอนวิชาชีพพยาบาล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 • แพทย์ในระบบราชการ
 • แพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน
 • นักวิจัย หรือนักวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ในภาคเอกชน เช่น ISO 14000, ISO 17025 เป็นต้น
 • นักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรสาธารณาสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข
 • นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • นักวิชาการสาธารณสุขหรือนักวิจัยในหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับองค์การระหว่างประเทศ
 • อาจารย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์

วิชาเอกสัตวศาสตร์

 • กรมปศุสัตว์
 • กระทรวงเกษตรแสะสหกรณ์
 • ธุรกิจอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์
 • คลินิกรักษาสัตว์

วิชาเอกพืชไร่

 • นักพัฒนาอาชีพการเกษตร
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและผลิตเมล็ดพันธุ์

วิชาเอกพืชสวน

 • นักวิชาการหรือนักวิจัยประจำสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
 • สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางเกษตร
 • สำนักวิชาการป่าไม้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

วิชาเอกประมง

 • กรมประมง
 • บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม
 • บริษัทจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • บริษัทร่วมทุนทำประมงระหว่างประเทศ
 • บริษัทเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • นักวิชาการ
 • ผู้แทนขายและให้บริการด้านเทคนิคสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
 • นักโภชนาการ
 • นักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันค้นคว้าและวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • ผู้ประกอบการอิสระด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ชีวการแพทย์

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 • นักวิเคราะห์คุณภาพ
 • เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลองค์กรเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • นักตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • ผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ผู้เชี่ยวชาญในกองพิสูจน์หลักฐาน
 • โรงงานอุตสาหกรรม เช่น นักเคมีในโรงงานอาหาร โรงงานปุ๋ย หรือโรงงานยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์

 • ครู/อาจารย์
 • นักคอมพิวเตอร์
 • ผู้เขียนโปรแกรม/โปรแกรมเมอร์
 • นักวิเคราะห์ระบบข้อมูล
 • ที่ปรึกษาทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
 • ผู้ออกแบบและโปรแกรมระบบกราฟิกหรืออนิเมชั่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักสารสนเทศ
 • ผู้ดูและระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักคณิตศาสตร์
 • นักวางแผนการผลิตในโรงงานต่างๆ
 • นักวิเคราะห์การเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และธนาคาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัยทางด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • นักวิชาการด้านอาชีวอนามัย
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 • นักวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 • พนักงานบริษัทเอกชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • ผู้ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
 • นักวิชาการ/นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • นักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (จป.)
 • นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมให้สายการบิน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 • ครู/อาจารย์
 • นักวิทยาศาสตร์
 • นักวิจัยและพัฒนา
 • ผู้ควบคุมดูแลการผลิตในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 • วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง ในอาคาร ฯลฯ
 • วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบทางเครื่องกลในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิศวกรวางโครงการ/บริหารโครงการ
 • วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกลและออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก
 • นักวิจัย นักฝึกอบรม อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชน ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลของหน่วยงานราชการหรือเอกชน
 • ผู้จัดการโรงงานที่ดูแลในเรื่องของวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • นักพัฒนาวางแผนพัฒนา-ควบคุม
 • วิศวกรการผลิต
 • วิศวกรรักษาความปลอดภัย
 • วิศวกรทางด้านการบำรุงรักษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านกระบวนการผลิต
 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านการออกแบบและควบคุมกระบวนการ
 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านความปลอดภัย
 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เจ้าของกิจการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

 • วิศวกรโยธา
 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
 • วิศวกรประมาณราคา
 • อาจารย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรโรงงาน
 • ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 • วิศวกรที่ปรึกษา
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรออกแบบ
 • ผู้รับเหมางานระบบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ระบบระบายน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ และดิน
 • ปรึกษาด้านระบบ ISO 14000 เป็นต้น
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ผู้ควบคุมระบบบำบัดของเสีย
 • วางแผนและออกแบบระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปา
 • การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ควบคุมการก่อสร้างติดตั้งระบบจ่ายน้ำประปา

หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาการออกแบบนวัตศิลป์

 • นักออกแบบในระบบอุตสาหกรรม
 • ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นักวิชาการด้านการออกแบบ
 • นักวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบ
 • ช่างศิลป์
 • นิเทศศิลป์
 • ครูศิลปะ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • งานสถาปนิก
 • นักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
 • นักออกแบบตกแต่งภายใน
 • นักออกแบบและอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม
 • นักออกแบบอิสระ
 • อาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
 • สถาบันวิจัยทางสังคม รวมถึงสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร

 • พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
 • พนักงานฝ่ายส่งออกและนำเข้า
 • พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
 • นักแปล ล่าม
 • นักเขียน
 • เลขานุการ
 • พนักงานต้อนรับ
 • ครู/อาจารย์สอนภาษาจีน
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
 • มัคคุเทศก์ภาษาจีน
 • ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

 • เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น งานโต้ตอบ จดหมายทางธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับ เป็นต้น
 • ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนงานในแขนงอื่นๆ
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
 • สถาบันวิจัยทางสังคม รวมถึงสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร

 • งานด้านบริหารธุรกิจ เช่น พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานฝ่ายจัดการประชุม เลขานุการ พนักงานส่งเสริมการขาย พนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ เป็นต้น
 • งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น พนักงานประจำกองบรรณาธิการ บรรณาธิกร พนักงานพิสูจน์อักษร เป็นต้น
 • งานด้านสื่อสารมวลชน เช่น นักข่าว ผู้ประกาศพิธีกร นักเขียนบทละครวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น
 • งานพัฒนาบุคคล เช่น พนักงานฝ่ายฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น
 • งานด้านการสอน เช่น ครูภาษาไทย ผู้สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ นักวิชาการ เป็นต้น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

 • ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต ฯลฯ
 • ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
 • ล่าม นักแปลภาษาญี่ปุ่น
 • เลขานุการ ผู้ประสานงาน ผู้แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น
 • อาชีพในหน่วยงานหรือบริษัทซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

 • ครู อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักแปล ล่าม ฯลฯ
 • อาชีพด้านสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ
 • อุตสหากรรมการบริการ การท่องเที่ยว โรงแรม ล่ามภาษา งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 • นักเขียน กวี นักเขียนบทภาพยนตร์ ฯลฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว

 • มัคคุเทศก์
 • ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • นักการขายและการตลาดด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานต้อนรับในอุตสาหกรรมการบริการ
 • นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์

 • นักโฆษณา
 • นักประชาสัมพันธ์
 • ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์
 • กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ ผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

 • ครู อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักแปล ฯลฯ
 • ผู้สอนภาษา /สังคม /วิทยาศาสตร์ /ดนตรี /พละศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ

 • ผู้ประกอบการ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • นักเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

 • นักการตลาด
 • นักการตลาดดิจิทัล
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานลูกค้า(AE)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • นักจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)
 • นักวิจัยตลาดหรือนักวิเคราะห์การตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของรัฐและเอกชน
 • ผู้อำนวยการสายการเงิน
 • นักวางแผนการเงิน
 • นักวิเคราะห์โครงการ
 • นักวิเคราะห์สินเชื่อ
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • นักวิเคราะห์สินเชื่อ
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • พนักงานธนาคาร
 • ผู้ประกอบการนักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน
 • ที่ปรึกษาการลงทุน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรม

 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
 • พนักงานฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ในโรงแรม
 • พ่อครัว
 • พนักงานผสมเครื่องดื่ม
 • Wedding Organizer

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 • ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า
 • ที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศ
 • ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดซื้อระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • ผู้ประสานงานทางด้านการค้าและการลงทุน
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน
 • ผู้ประกอบการอิสระ
 • Flight attendant

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี

 • ผู้ทำบัญชี/พนักงานบัญชี/นักวิชาการบัญชี
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ผู้ตรวจสอบภายในระดับประเทศ (CPIAT) หรือ (CIA) ในระดับสากล
 • ผู้อำนวยการสายการเงิน (Chief Financial Officer)
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
 • ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

 • ผู้พิพากษา
 • พนักงานอัยการ
 • นิติกร
 • ตำรวจ
 • อาจารย์
 • ทหาร
 • ปลัดอำเภอ
 • ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • อนุญาโตตุลาการ
 • เจ้าพนักงานบังคับคดี
 • เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
 • เจ้าพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
 • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 • เจ้าพนักงานที่ดิน
 • เจ้าพนักงานคดีปกครอง
 • นักวิจัยทางกฎหมาย
 • งานวุฒิปริญญาตรีต่าง ๆ อาทิ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่บุคคล ฯลฯ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง

 • นายกเทศมนตรี
 • สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้าราชการการเมือง
 • ปลัดเทศบาล/อำเภอ/จังหวัด/กระทรวง
 • ผู้อำนวยการเขต
 • นักพัฒนาชุมชน
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • นักการทูต
 • เลขานุการ
 • นักปกครอง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 • นักวิเคราะห์ระบบงาน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • เลขานุการบริหาร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่ปนะสานงาน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • นักวิเคราะห์โครงการ
 • นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาควิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรใหม่)
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์