ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4
ประกาศรับสมัครโควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์