ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์รับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์