ขอให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการสอบสัมภาษณ์ที่คณะที่สังกัด รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :