ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้
1. การรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2562
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2562
5. ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS วันที่ 30 มกราคม 2563
6. ยืนยันสิทธิ์เลือกสาขาวิชาผ่านระบบ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
7. สละสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
9. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

คลิก-->ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คลิก-->เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร

คลิก-->กำหนดการรับสมัคร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :