ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาโครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารดำเนินการตามกำหนดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโควตาโครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563
คณะเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :