ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการสอบสัมภาษณ์ที่คณะที่สังกัด ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามขั้นตอนต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :