ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวยืนยันสิทธิ์เลือกสาขาวิชาในระบบ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2563 ผ่านระบบของ ทปอ. เว็บไซต์ https://student.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :