ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ปีการศึกษา 2563

กำหนดการตรวจสุขภาพร่างกายและการสอบสัมภาษณ์

แบบฟอร์การตรวจสุขภาพร่างกาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :