ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวยืนยันสิทธิ์เลือกสาขาวิชาในระบบ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2563 ผ่านระบบของ ทปอ. เว็บไซต์ https://student.mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โควตากลุ่มผู้มีลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทย์ฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :