ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ที่คณะที่สังกัด ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะเกษตรศาสตร์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์
กำหนดการสอบ คณะศิลปประยุกต์ฯ
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะรัฐศาสตร์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะนิติศาสตร์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะเภสัชศาสตร์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :