ให้ผู้ที่มีรายชื่อสัมภาษณ์ โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ โควตานักเรียนเรียนดี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา และโครงการผลิตบัณฑิตฯ ซีพี ออลล์ จำกัด คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ที่โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่า สละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะบริหารศาสตร์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :