โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาTCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาผู้มีลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตานักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

คลิก-->คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :