ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวเข้าศึกษาด้วยตนเองภายในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีกำหนดการดังนี้


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :