คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอปรับรูปแบบการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยฯ
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมระดับปริญญาตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานการณ์ปัจจุบัน
   * โดยทางมหาวิทยาลัยจะติดต่อประสานยังผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกผ่านทางโทรศัพท์หรือวีดีโอคอลออนไลน์
   * ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาโครงการค่ายเตรียมความพร้อมฯ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :