ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เข้าค่ายโครงการค่ายครูพรีเมียม แต่เนื่องจากปัญหาการระบาดของเชื่อเชื้อไวรัส COVID-19   หลักสูตรศึกษาศาสตร์ จึงขอปรับรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ ของวิชาเอกวิชาเอกสังคมศึกษา พลศึกษา และ ภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ดังนี้

1.วิชาเอกสังคมศึกษา 

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่ง Video Clip submission แนะนำตัวเอง สาเหตุที่เลือกเรียนสาขาที่สมัคร และ กิจกรรม/ประสบการณ์/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือกเรียน สำหรับวิชาเอกสังคมศึกษา โดยส่งมาที่อีเมล์ mit.s@ubu.ac.th  ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

2. วิชาเอกพลศึกษา

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่ง Video Clip submission แนะนำตัวเอง สาเหตุที่เลือกเรียนสาขาที่สมัคร และ Portfolio กิจกรรม/ประสบการณ์/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือกเรียน สำหรับวิชาเอกพลศึกษา  โดยส่งมาที่อีเมล์ kai_boytown@hotmail.com   ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่ง Voice Call หรือสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ภายในวันที่ 21 มีนาคม เวลา 16.30 น.

 

 รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ โครงการค่ายครูพรีเมียม(อังกฤษ สังคม และพลศึกษา)
 รายชื่อวิชาเอกภาษาอังกฤษ_สังคมฯ_พลศึกษา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :