ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการยืนยันเลือกสถานศึกษาผ่านผ่านระบบ Clearing House ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย.2563
คลิก-->ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพื้นที่ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

คลิก-->ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :