ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขาที่ผ่านสอบสัมภาษณ์)โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการยืนยันเลือกสถานศึกษาผ่านผ่านระบบ Clearing House ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย.2563

คลิก-->ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพิเศษ(รับตรงทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

คลิก-->รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพิเศษ(รับตรงทั่วไป) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

คลิก-->รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพิเศษ(รับตรงทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
คลิก-->รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพิเศษ(รับตรงทั่วไป) ศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :