มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศมาตรการช่วยเหลือในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถศึกษารายละเอียด พร้อมทั้ง Download ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ที่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563 นี้

ประกาศมาตรการช่วยเหลือในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้ที่ได้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563ในรอบ PORTFOLIO (TCAS 1) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กรอกคำร้องออนไลน์เพื่อขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์ในอัตราที่ลดลงร้อยละสิบคืนจากมหาวิทยาลัย

โดยจัดทำเอกสารเพื่อแนบในแบบคำร้องออนไลน์ ดังนี้
1) คำร้องขอคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในอัตราร้อยละสิบ กรณีเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีใช้สำเนาหน้าสมุดธนาคารของผู้ปกครอง ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองผู้ยื่นคำร้องเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ)
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ระบบคำร้องจะเปิดระบบให้นักเรียนยื่นคำร้องในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ https://forms.gle/Ff36endChi1ahcN76 ขอให้จัดเตรียมไฟล์เอกสารในลำดับที่ 1)-4) ในรูปแบบ pdf หรือ jpg เพื่อใช้แนบในแบบคำร้องออนไลน์ตามขั้นตอนต่อไป

ใบคำร้องขอคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์
อัตราการขอคืนเงินตามมาตรการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :