โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตรวจสอบรายชื่อและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

คำแนะนำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :