โดยให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 งวด งวดที่ 1 วันที่ 8-15 พ.ค. 2563 และงวดที่ 2 วันที่ 16 พ.ค. -12 ก.ค. 2563 โดยศึกษารายละเอียดตามแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์เข้าศึกษา
คลิก-->ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

คลิก-->ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพิเศษ(รับตรงทั่วไป) หลักสูตรศึกษาศาสตร์ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมาตรการช่วยเหลือในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :