มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 4 (Admissions 2) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563 ที่เว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 1,459 คน สมัครด้วยตนเองที่ ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com โดยมีกำหนดการดังนี้

ตารางจำนวนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี TCAS รอบที่ 4 (Admissions 2) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,459 คน แยกตามสาขาวิชา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :