โดยให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โดยสามารถชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา งวดที่ 1 วันที่ 20-31 พ.ค. 2563 โดยศึกษารายละเอียดตามแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์เข้าศึกษา
คลิก-->ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

คลิก-->ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมาตรการช่วยเหลือในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :