โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2563 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :