โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษางวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-31 พ.ค. 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี TCAS3 (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมาตรการช่วยเหลือในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563


คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :