ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 หากไม่มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :