ประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2564 ระหว่างวันที่ 11 พ.ย.–15 ธ.ค.2563

ประกาศรายชื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษาฯ เพิ่มเติมครั้งที่2


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :