sakayapap-01


คลิก-->ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 (เฉพาะผู้แจ้งความจำนเงเข้าศึกษาเท่านั้น)

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564
...ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการฯได้ที่ธนาคารไทยพานิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือ Counter Sevice ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2563

ลงทะเบียนวิธีการสมัคร ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ และตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เมนูผลการสมัคร

2. สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการฯ

3. ชำระเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ธนาคารไทยพานิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือ Counter Sevice ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2563

**คลิปแนะนำขั้นตอนการสมัครฯ**

คลิก--> ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัครฯ(คลิป)
คลิก-->
<a href="https://youtu.be/rhLZoBsuJNo" _blank"="" style="color: rgb(0, 102, 153); font-size: medium;">คลิก--> ขั้นตอนที่ 2 การสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร/ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และช่องทางการชำระเงิน (คลิป)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :