มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 โดยขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ กรอกแบบฟอร์แจ้งความจำนงเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคมพ.ศ. 2563

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าศึกษา เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :