คลิก-->ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) กลุ่มที่ใช้คะแนนสมรรถนะ มข.ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คณะเภสัชศาสตร์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตร์
1. โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการยื่นความจำนงเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์
ระหว่างวันที่ 9-20 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
หากพ้นกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คำแนะนำในการยื่นความจำนงเข้าศึกษา
2. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมระบบ TCAS (ผู้แจ้งความจำนง) วันที่ 23 เมษายน 2564
3. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564
4. สละสิทธิ์ในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 15 พฤษภาคม 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :