รับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

วิธีรับและจำนวนการรับนักศึกษา


แนะนำมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาควิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์
(หลักสูตรใหม่) คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

Contact Us


ที่อยู่ : งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า) ชั้น 1

โทรศัพท์ 045-353120, 045-353122, 045-353223, 045-353224

entry.ubu@gmail.com