Port-01


**กำหนดการรับสมัคร**
1. รับสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร 16 ตุลาคม 2563 - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3. การสอบสัมภาษณ์ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
4. ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5. การยืนยันสิทธิ์คัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 10 มกราคม พ.ศ. 2564
6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 23 มกราคม พ.ศ. 2564
7. การยืนยันเลือกสถานศึกษาผ่านระบบ Clearing-house ของ ทปอ. 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
8.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
9. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

คลิก-->ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :