0150-2 ประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2564 ระหว่างวันที่ 2 พ.ย.–15 ธ.ค.2563

ประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :