มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 (โดยใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้

-->คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัครโดยใช้คะแนนคะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบโควตา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :