มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

คลิก-->ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

คลิก-->จำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษา จำนวน 2,478 คน

คลิก-->คุณสมบัติของแต่ละคณะ/หลักสูตร และองค์ประกอบคัดเลือกฯ

คลิก-->ปฏิทินดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

**กำหนดการรับสมัคร**
1. รับสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร 11 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
3. การสอบสัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
4. ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
5. การยืนยันสิทธิ์คัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
6. การยืนยันเลือกสถานศึกษาผ่านระบบ Clearing-house ของ ทปอ. 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
7.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
8. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :