โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2564 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม (เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป) - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

คลิก-->ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 (เฉพาะผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษาเท่านั้น)

คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :